logo of nitte school of architecture bangalore logo of nitte education trust NEWSLETTER
about nitte school of architecture bangalore
CLICK HERE FOR VIDYALAKSHMI EDUCATION LOAN FOR ADMISSIONS KINDLY CONTACT OUR OFFICE AT 080-22167902/903

Activities at NITTE School of Architecture

RESOURCE PERSON

 • 1 Prof. Ar. Uday C Gadkari
 • 2 Dr. N R Shetty
 • 3 Dr. H C Nagaraj
 • 4 Dr. K S Ananthakrishna
 • 5 Ar. Dinesh Verm.
 • 6 Dr. Chandran Rekha Jetty
 • 7 Ar. Umesh
 • 8 Ar. Shaun
 • 9 Ar. Pushkar Kanvinde
 • 10 Dr. R Jagannatha.
 • 11 Ar. Rajini Itham Mahajan
 • 12 Dr. Bharathi Ganesh
 • 13 Ms. Sunitha Mahesh
 • 14 Ms. Ritika Mandhyan Baliga
 • 15 Dr. Rama R Subramanian
 • 16 Ar. Rajiv R Mishra
 • 17 Dr. Amitha Gowda
 • 18 Mr. Ramesh Babu
 • 19 Dr. Sandhya Ravi
 • 20 Ar. Anup Naik
 • 21 Dr. Shivashish Bose
 • 22 Mr. Ramakrishna Vijai
 • 23 Ar. Sathyaprakash Varanasi
 • 24 Dr. Mamtha P Raj
 • 25 Ar. Vijay Garg
 • 26 Dr. Manjari Singh
 • 27 Dr. N H Siddalinga Swamy
 • 28 Prof. Ar. Jagdish Chandra
 • 29 Ar. Bindhumadhava
 • 30 Prof. Dr. Ajay Chandran
 • 31 Ar. Thimmaiah H C
 • 32 Ar. Nagaraj Vastrey
 • 33 Ar. Alex Jacob
 • 34 Ar. Sanjay Adlaka
 • 35 Ar. Sujit Nair
 • 36 Ar. Sanjot Shah
 • 37 Ar. Venkat Satish
 • 38 Ar. Pushpa
 • 39 Dr. S. M Shasidhara
 • 40 Mr. N Ramesh
 • 41 Dr. Gayathri Reddy
 • 42 Mr. Rohit Punja
 • 43 Ms. Reshma Singh
 • 44 Mr. Anson Sando
 • 45 Dr. Monto Mani
 • 46 Mr. Prabhu Ramachandra
 • 47 Ms. Gunjan Krishna
 • 48 Dr. Hari Haran Chandrasekhar
 • 49 Mr. Gagan Kechira
 • 50 Mr. Juzer Kothari
 • 51 Ar. Chitra Vishwanath
 • 52 Prof. Prasad Vaidya
 • 53 Ms. Sumedha Malaviya
 • 54 Mr. Kumara S
 • 55 Dr. Ajit Sabnis
 • 56 Mr. Jiji Thomas
 • 57 Mr. Karthikeyan Natarajan
 • 58 Mr. Punit Desai
 • 59 Mr. Chirag Boonlia
 • 60 Ms. Shalini Singh
 • 61 Mr. Sriram Kunimachi
 • 62 Dr. Vishal Garg
 • 63 Ar. Minni Sastry
 • 64 Ar. Jaism
 • 65 Ar. Thimmaya
 • 66 Mr. Niranjan Khatri
 • 67 Mr. NP Ramesh
 • 68 Mr. K Krishan
 • 69 Ar. Anantha Krishna
 • 70 Dr. Rahul Walawalkar